eIDAS

O Rozporządzeniu eIDAS

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE ( w skrócie : eIDAS) stanowi bardzo ważny krok na drodze upowszechnienia w Polsce i w pozostałych krajach Unii elektronicznych narzędzi służących rozwojowi gospodarki, administracji i obywatelom tych państw w dobie coraz powszechniejszej cyfryzacji. Po latach ograniczonego postępu we wdrażaniu podpisu elektronicznego, wymieniona nowa unijna regulacja prawna – już obowiązująca! – wydaje się otwierać nowe, obiecujące perspektywy w tym zakresie, przyczyniając się bezpośrednio do budowania zaufania i promowania handlu elektronicznego w wymiarze globalnym.

Na miarę naszych możliwości temu samemu celowi służy organizowana od kilku lat Konferencja CommonSign i Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego. Ponieważ Rozporządzenie eIDAS wyznaczy na najbliższe lata określone cele do osiągnięcia, dla łatwiejszego kontaktu z tą problematyką poniżej przedstawiamy istotne dla niej dokumenty i aktualne informacje rodem z instytucji unijnych oraz te pochodzące z naszego kraju.